ลงทะเบียนอบรมคนบันดาลไฟ

ผู้สมัครเต็มแล้ว ขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจ

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมคนบันดาลไฟ

649 View
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมคนบันดาลไฟ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและพลังงานชุมชน จังหวัดชัยนาท วันที่ 16-17 พ.ย. 62
โดยวิทยากร จ่าเอกสมบัติ วิสูตรพันธุ์

1.
นายเกรียงไกร คงกรุด
2. นายกำพล อินทร์ศวร
3. นายกิตติพงษ์ พุ่มจำปา
4. นายจิรัฐิ์กาล วงษ์สมาน
5. นายเฉลิมเกียรติ หร่ายวงศ์
6. นายเฉลิมศักดิ์ ท่านเจริญ
7. นายชนัฐพงษ์ ชีพเหล็ก
8. นายชาญวิทย์ บุญยิ่ง
9. นายชูชัย กาญจนมยูร
10. นายณัฐสุกฤษณ์ จันทร์สว่าง
11. ร.อ.ไทย ฤทธิ์ประเสริฐ
12. นายทรงธรรม วงษ์สิริโสภาคย์
13. นางสาวธรรมทัฬห์ บุญช่วย
14. นางธัญรดี ห้อยระย้า
15. นายธาดา เมนัช
16. นายนราเศรษฐ์ พิมมี
17. นายนรุตม์ชัย ชัชญาณิช
18. นางสาวนิภาพรรณ พิภพไชยาสิทธิ์
19. นางนิรภาดา ชีวะวัฒนชัย
20. นายบัญชา คูณณานันท์
21. นายบุญมี ดำหริ
22. นายปฏิวัติ วสิกชาติ
23. นายประพัทธ์ ห้อยระย้า
24. นายประพันธ์ศักดิ์ เสือนาราง
25. นายปรีชา ราชเสนา
26. นางสาวปวริศา เลิศจำรัส
27. นายปัฏพงศ์ ศรีบัวทอง
28. นายเพชรบูรณ์ เพชรบูรณิน
29. นายพรนรินทร์ จันทร์ตรา
30. นายพูลศรี กาญจนมยูร
31.นายภาสกร ภักดีสุข
32. นายมนตรี ภูพิคา
33. นางสาววนินดาว รังษีบุตร
34. นายวรพล พันธุเมฆ
35. นายวรพันธ์ เมตตาสุต
36. นายศักดา มะลิขาว
37. นายเศรษฐชัย ตั้งรัตนาพิบูล
38. นายศุภวัฒน์ วัฒนกุล
39. นางสมใจ บุญแทน
40. นายสมจิต ช่องอังชัญ
41. นายสมหวัง วิทยาภรณ์
42. นายสมัชญ์ วสยางกูร
43. นายสามัญ จันทร
44. นายสิทธิชัย รื่นภาคแดน
45. พ.ต.ท.สิทธิพงษ์ ม่วงแจ่ม
46. นางสุนีย์ วสิกชาติ
47. นางสุพิศสา บุญยิ่ง
48. นางสาวอาทิตยา เพ็ชร์อำไพ
49. นายอุเทน ชูจิตร
50. นายอุดม ระดาสิทธิ์
649 View

แนะนำโดยคนบันดาลไฟ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม จ.ปทุมธานี วันที่ 26-27 ตุลาคม นี้ จำนวน 54 คน

ศูนย์ฝึกอบรมพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

ดูรายละเอียด

กระจ่างเลย!!! ทุกปัญหาของโซลาร์เซลล์

ไขทุกข้อข้องใจ ได้หลักการทำงาน นำไปประยุกต์ใช้

ดูรายละเอียด

เปิดอบรมเพิ่มที่สุราษฎร์ธานี

รีบสมัครด่วน จำนวนจำกัด

ดูรายละเอียด