ลงทะเบียนอบรมคนบันดาลไฟ

ผู้สมัครเต็มแล้ว ขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจ

รายชื่อผู้เข้าอบรมคนบันดาลไฟครั้งที่8

588 View
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมคนบันดาลไฟ ณ โรงเรียนศรีแสงธรรม อ.โขงเจียม จ. อุบลราชธานี 
วันที่ 14-15 ธ.ค. 62  โดยวิทยากร พระครูวิมลปัญญาคุณ

1. นายไกรศักดิ์ เค้าโนนกอก
2. นายกฤษดา แดงวัน
3. นายกิตติพงศ์ แอกทอง
4. นายขจรศักดิ์ ว่องไว
5. นางสาวจันทร์นภา มังคละพลัง
6. นายเจริญรัตน์ มาเกิด
7. จ.ส.อ.ชัชวาล มัชฌิมะบุระ
8. ว่าที่ ร.ต.ชิษณุพงศ์ ดำรงค์
9. นางสาวณัทกร พลศักดิ์
10. นายดำรง รักษาศิริ
11. นายดิษฐชัย ทัศนุรักษ์
12. นายธนากร พนาสันต์
13. นายธรรมนูญ สิงห์ศิลป์
14. นายธวัชชัย คุณมี
15. นายธวัทชัย เหล่าศักดิ์ศรี
16. นายธานินทร์ วงศ์แสนคำ
17. นายนคร พิมพร
18. นายนพพร ดีสมดู
19. นายนพพล ชาทอน
20. นายนิสิต สมบัติ
21. นายปฏิภูมิ วรรณวุฒิกุล
22. นายพงศ์พีระ เจิมประไพ
23. นายพนมไพร พลเยี่ยม
24. นายพสิษฐ์ นิรมล
25. นางสาวพัชรี ทองแดง
26. นายพัฒนา พงษ์เพชร
27. นายพุทธวงศ์ คำเหล็ก
28. นายไพฑูรย์ น้อยไทร
29. นายมงคลย์ บุญสาร
30. นายมนต์ชัย สอนสุภาพ
31. นายยุทธจักร รูปบัว
32. นายยุทธนา กำลังดี
33. นายรณกร ถิ่นทัพไทย
34. นายเรืองศักดิ์ คำมุงคุณ
35. นายลัฎชัย แสนทวีสุข
36. นายวรพงษ์ มูลสาร
37. นายวัฒนศักดิ์ ทองทั่ว
38. นายวิสุทธิ์ สาริกา
39. นางสาวศิริวรรณ เขียวแดง
40. นายศิริวัฒน์ ผ่องศรี
41. นางสาวศศินิภา อุทัยสอาด
42. นายศุภลักษณ์ สกุลเจริญกิจ
43. นายสมพล แสนวงศ์เครือ
44. นางสะอิ้ง สมหวัง
45. นายสันต์ ไชยภูมิ
46. นางหยาดทิพย์ มาเกิด
47. นายอนุชิต อินทนนท์
48. นายอภิรักษ์ ทูลภิรมย์
49. นายอุดร โคตรหา
50. นายเอกลักษณ์ มณีกูล
588 View

แนะนำโดยคนบันดาลไฟ

คนบันดาลไฟ ขอเชิญชม มหา'ลัยเคลื่อนที่

รายการ คนบันดาลไฟ ตอน ดร.สมพร ช่วยอารีย์ กับ มหา’ลัยเคลื่อนที่ วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30-14.00 น. ทางช่อง ไทยรัฐ TV HD ช่อง 32

ดูรายละเอียด

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม จ.ปทุมธานี วันที่ 26-27 ตุลาคม นี้ จำนวน 54 คน

ศูนย์ฝึกอบรมพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

ดูรายละเอียด

รายการ [คนบันดาลไฟ] เริ่ม อาทิตย์ 6 ตุลาคมนี้ บ่ายโมงครึ่ง ไทยรัฐทีวี

แรงบันดาลใจจากบุคคล และสถานที่ต้นแบบทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ที่เป็นผู้นำ ในการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า ด้วยความรู้ ความเข้าใจ และความเป็นจริง ของวิถีชีวิต ชุมชน สังคม และทรัพยากรธรรมชาติแวดล้อม ต้นแบบในการเข้าถึงพลังงานสะอาด เพื่อการใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง ทั้งในชีวิตประจำวัน การประกอบอาชีพ สภาพเศรษฐกิจ สังคม และสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศชาติ ทั้งในยามปกติ และวิกฤติฉุกเฉิน

ดูรายละเอียด