ลงทะเบียนอบรมคนบันดาลไฟ

ผู้สมัครเต็มแล้ว ขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจ

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมคนบันดาลไฟ

578 View
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมคนบันดาลไฟ ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามอัธยาศัยบ้านตองตึง อ.เมือง จ.แพร่ วันที่ 21-22 ธ.ค. 62 โดยวิทยากร คุณประสาท ประเทศรัตน์

1.
นายกฤษฏิ์ แก้วสมนึก
2. นายกิตติพงษ์ ปันเบี้ยว
3. นายดาวทอง คำสุข
4. นายนพดล ปิจดี
5. นางสาวนิรมล นะซอ
6. นายบุญธรรม คล้ายหนู
7. นายพะจอลอ ทวีทรัพย์บุญญา
8. นายภูดิท เชียงวงค์
9. นายยงยศ เหลืองวงศ์วาน
10. นายยุทธนา โพธิ์ทองคำ
11. นายยุทธศักดิ์ กาศเกษม
12. นายวิโรจน์ ครุฑศิรินันท์
13. นายสุพรรณ อู่ศรีเมือง
14. นายสุรศักดิ์ สร้อยสาย
15. นายเสมียน แดงทุ่ง
578 View

แนะนำโดยคนบันดาลไฟ

รถพลังไฟจากฟ้าของ Hyundai ใกล้วางขายแล้ว

ความรุ้บันดาลไฟ

ดูรายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมคนบันดาลไฟ

ครั้งที่11 จ.เพชรบุรี

ดูรายละเอียด

แจ้งเปลี่ยนสถานที่และเวลาอบรมคนบันดาลไฟ จ.บุรีรัมย์

ดูรายละเอียด