ลงทะเบียนอบรมคนบันดาลไฟ

ผู้สมัครเต็มแล้ว ขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจ

แผงโซลาร์เซลล์กึ่งใสในนาข้าว โดย กฟผ.

543 View
กฟผ. โชว์งานวิจัย ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์กึ่งใสในนาข้าว ได้พลังงานไฟฟ้ามาช่วยลดรายจ่ายให้กับเกษตรกร

งานนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยภายใต้ชื่อ“นวัตกรรมปันแสงแบ่งข้าวเพื่อชุมชน” ครงการวิจัยการใช้โซลาร์เซลล์กึ่งใสร่วมกับการทำเกษตรกรรม ในครั้งนี้ ทางกฟผ.ดำเนินการร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และกรมพัฒนาที่ดิน โดยเลือกใช้พันธุ์ข้าวไรซ์เบอรี่ ที่กำลังเป็นที่นิยมมาทดลองปลูก


โดย พลังงานไฟฟ้าที่ได้จากโซลาร์เซลล์ในโครงการวิจัย จะถูกส่งไปใช้ที่ห้องควบคุมไฟฟ้าและเครื่องสูบน้ำของโครงการวิจัย รวมถึงใช้ในอาคาร Co-Working Space ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือซึ่งนับตั้งแต่เริ่มโครงการในเดือนพฤศจิกายน 2561 จนถึงปัจจุบัน สามารถลดการใช้พลังงานได้ถึง 18,000 หน่วย และลดค่าใช้จ่ายได้กว่า 72,000 บาท

ซึ่งจากผลการวิจัย ชี้ให้เห็นว่า เกษตรกรสามารถที่จะนำโซลาร์เซลล์กึ่งใสมาใช้ในพื้นที่นาข้าว หรือกิจกรรมทางการเกษตรอื่นๆ หรือใช้ในบ้านเรือนได้ โดยกฟผ. ยังมีแนวทางพัฒนาต่อยอดใช้ในการปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นๆ ที่มีมูลค่าสูง สำหรับชุมชน เกษตรกรรม และโรงเรียน รวมถึงเป็นต้นแบบการพัฒนาไปสู่ระบบฟาร์มอัจฉริยะ (Smart Farm) ในอนาคตอีกด้วย

จากการวิจัยพบว่า การใช้ โซลาร์เซลล์กึ่งใสกับการปลูกข้าวพันธุ์ไรซ์เบอรี่ ไม่มีผลกระทบต่อผลผลิตและระยะเวลาในการปลูก ที่แตกต่างไปจากระบบการปลูกปกติ โดยนับตั้งแต่การปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว จะใช้เวลาประมาณ 130 – 150 วัน

ที่มา https://bit.ly/2PkmRa6

#คนบันดาลไฟ #ไฟจากฟ้า #พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ #คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) #กองทุนพัฒนาไฟฟ้า #พลังงานสะอาด #พลังงานหมุนเวียน #renewableenergy
543 View

แนะนำโดยคนบันดาลไฟ

เปิดอบรมเพิ่มที่สุราษฎร์ธานี

รีบสมัครด่วน จำนวนจำกัด

ดูรายละเอียด

รายชื่อผู้เข้าอบรมคนบันดาลไฟครั้งที่8

โรงเรียนศรีแสงธรรม อ.โขงเจียม จ. อุบลราชธานี

ดูรายละเอียด

กกพ. ร่วมทริป เกาะลันตา เกาะพลังแดด

พื้นที่พลังงานสะอาดต้นแบบโซลาร์เซลล์

ดูรายละเอียด